Kao-Hsiung Kang to Fang-Yuan Po-Ti including P'eng-Hu Ch'un-Tao

Seekarte BA2409 der britischen Admiralität
Kartenbezeichnung: Kao-Hsiung Kang to Fang-Yuan Po-Ti including P'eng-Hu Ch'un-Tao
Maßstab 1:150000

Zustand 2, berichtigt bis 2002, Preis 11,00 €


Neu im Angebot bei Busse Yachtshop
Scout Seefunk Antennen